Ostatnia aktualność:

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Właściciel firmy Pan Radosław Szymaszek 7 maja 2014 roku podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Kry ...

Program partnerski:

partner

Co jest ważne przy planowaniu wdrożenia kopii zapasowych?

Kopie powinny wykonywać się automatycznie – bez ingerencji użytkownika

Powód: Czas informatyka jest cenny, więc nie wskazane jest aby codziennie spędzał 3 (lub więcej) godziny na wykonywaniu kopii zapasowych i destabilizował pracę Urzędu. Natomiast szeregowy pracownik może lekceważyć dodatkowe czynności.

Konieczny jest harmonogram tworzenia kopii zapasowych

Powód: Tylko regularny backup daje pewność co do wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Wykonywanie kopii powinno być opisane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji urzędu

Powód: Zapisy te obciążają formalnie osobę odpowiedzialną za ich wykonywanie wadług ustalonego harmonogramu oraz metodologii.

Backup danych należy wykonać w innej lokalizacji niż dane źródłowe

Powód: Co stałoby się jakby spłonęła lub zalała się serwerownia lub doszłoby do włamania? Wszystkie dane włacznie z kopiiami zapasowymi zostałyby bezpowrotnie stracone.

Okresowe testy kopii w celu zweryfikowania ich poprawności - nie rzadziej niż raz w miesiącu

Powód: Przywracana jest losowa kopia danych. Jest to jedyny test dający pewność poprawności wykonywania backupu.

Procedura tworzenia kopii zapasowych powinna zostać bardzo dokładnie opisane w stosownej dokumentacji

Powód: Rotacja pracowników może spowodować utratę kontroli nad tworzeniem i odtwarzaniem kopii oraz płynnością stosowania procedur. Konieczność stworzenia i opisania procedur tworzenia kopii nakazuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do kopii zapasowych powinien być szczególnie chroniony

Powód: Są to dane całego Urzędu zgromadzone w jednym miejscu - również informacje, które chronione są ustawowo.

Należy zastosowanie rozwiązanie adekwatne do rodzaju oraz ilości kopiowanych danych

Powód: Zbyt wąskie rozwiązanie może zakłócić regularność tworzenia kopii i do czasu powiększenia powierzchni składowania kopii najświeższe dane będą zagrożone bezpowrotną utratą.    


Proces demagnetyzacji nośników